Trending Results

Other Results

25 Nov 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
24 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
24 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
11 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
11 Nov 2022
Kolhan University Jharkhand
04 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
04 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
19 Oct 2022
Ranchi University Jharkhand
19 Oct 2022
Kolhan University Jharkhand
08 Sep 2022
Kolhan University Jharkhand
01 Sep 2022
Ranchi University Jharkhand
01 Sep 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
01 Sep 2022
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
29 Aug 2022
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
29 Aug 2022
Kolhan University Jharkhand
29 Aug 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
26 Aug 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
26 Aug 2022
Ranchi University Jharkhand
26 Aug 2022
Kolhan University Jharkhand
21 Jun 2022
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
21 Jun 2022
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
28 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
26 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
26 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
22 Jan 2022
Kolhan University Jharkhand
21 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
12 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
28 Dec 2021
Ranchi University Jharkhand
27 Dec 2021
Vinoba Bhave University Jharkhand
27 Dec 2021
Ranchi University Jharkhand
25 Nov 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
24 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
24 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
11 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
11 Nov 2022
Kolhan University Jharkhand
04 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
04 Nov 2022
Ranchi University Jharkhand
19 Oct 2022
Ranchi University Jharkhand
19 Oct 2022
Kolhan University Jharkhand
08 Sep 2022
Kolhan University Jharkhand
01 Sep 2022
Ranchi University Jharkhand
01 Sep 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
29 Aug 2022
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
29 Aug 2022
Kolhan University Jharkhand
29 Aug 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
26 Aug 2022
Vinoba Bhave University Jharkhand
26 Aug 2022
Ranchi University Jharkhand
21 Jun 2022
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
21 Jun 2022
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
28 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
26 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
26 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
22 Jan 2022
Kolhan University Jharkhand
21 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
12 Jan 2022
Ranchi University Jharkhand
28 Dec 2021
Ranchi University Jharkhand
27 Dec 2021
Vinoba Bhave University Jharkhand
27 Dec 2021
Ranchi University Jharkhand
24 Dec 2021
Ranchi University Jharkhand
23 Dec 2021
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
26 Aug 2022
Kolhan University Jharkhand
20 Mar 2021
Kolhan University Jharkhand
16 Jan 2021
Vinoba Bhave University Jharkhand
09 Jan 2021
Kolhan University Jharkhand
03 Dec 2020
Kolhan University Jharkhand
28 Aug 2020
Kolhan University Jharkhand
12 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
12 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
06 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
02 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Ranchi University Jharkhand
01 Aug 2019
Ranchi University Jharkhand
29 Jul 2019
Ranchi University Jharkhand
29 Jul 2019
Ranchi University Jharkhand
27 Jul 2019
Ranchi University Jharkhand
27 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
26 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
26 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
26 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
26 Jul 2019
Ranchi University Jharkhand
25 Jan 2019
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
17 Jul 2018
NIT Jamshedpur Jharkhand
10 Jul 2018
NIT Jamshedpur Jharkhand
07 Jul 2018
Vinoba Bhave University Jharkhand
05 Jul 2018
Sido Kanhu University Jharkhand
01 Sep 2022
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
27 Jan 2021
Vinoba Bhave University Jharkhand
28 Dec 2020
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
06 Nov 2020
Kolhan University Jharkhand
18 Feb 2020
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
06 Jan 2020
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
19 Nov 2019
NIT Jamshedpur Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
08 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
02 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
01 Aug 2019
Kolhan University Jharkhand
31 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
31 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
26 Jul 2019
Kolhan University Jharkhand
09 Jul 2019
NIT Jamshedpur Jharkhand
01 Mar 2019
NIT Jamshedpur Jharkhand
01 Mar 2019
NIT Jamshedpur Jharkhand
13 Feb 2019
Ranchi University Jharkhand
13 Nov 2018
NIT Jamshedpur Jharkhand
14 Sep 2018
NIT Jamshedpur Jharkhand
14 Sep 2018
NIT Jamshedpur Jharkhand
09 Jul 2018
Sido Kanhu University Jharkhand
05 Jul 2018
Vinoba Bhave University Jharkhand
04 Jul 2018
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
04 Jul 2018
Nilamber-Pitamber University Jharkhand
10 Feb 2018
Jharkhand Academic Council (JAC) Jharkhand
11 Nov 2016
Jharkhand State Open School Jharkhand
23 Sep 2016
Sido Kanhu University Jharkhand
23 Sep 2016
Sido Kanhu University Jharkhand